Allmänt

Syftet med EU:s energimärkning är att hjälpa konsumenterna att jämföra produkternas energiförbrukning och att uppmuntra företagen att utveckla sina produkter och investera i planering av energieffektiva produkter.

Tack vare energimärkningen kan konsumenterna enkelt välja produkter som förbrukar mindre energi och sparar på så sätt pengar under produktens livscykel.

Produkternas energimärkning visar vilken klass varje produkt tillhör på basis av sin energieffektivitet. Energimärkningen delar in produkterna i klasserna A–G, där produkter av klass A är mest energieffektiva, medan produkter av klass G är mest ineffektiva.  I en del fall används även klasserna A+, A++ och A+++ som är bättre än klass A. Då är produkter av klassen A+++ allra mest energieffektiva.

Omskalning av energimärkningen

I många produktgrupper har energieffektiviteten förbättrats så pass att största delen av produkterna för närvarande tillhör klasserna A+, A++ och A+++. Detta har orsakat förvirring bland konsumenterna och därför kommer plusklasserna att tas bort stegvis i följande produktgrupper fr.o.m. mars 2021:

  • kylskåp
  • diskmaskiner
  • tvättmaskiner
  • tv-apparater
  • lampor

Den största fördelen med ändringen är att energibesparingar och utsläppsminskningar uppnås när tillverkarna försöker utveckla ännu energieffektivare produkter för att få en A-klassificering igen.

Förnyelsen underlättar dessutom marknadstillsynen och hjälper konsumenterna att göra upplysta konsumtionsval genom att öka transparensen och möjligheten att göra jämförelser också mellan olika produktkategorier.

Energimärkena kan även ge annan information om produktens egenskaper, till exempel om ljudnivå och tvättresultat, så att det blir lättare för konsumenterna att fatta kunskapsbaserade köpbeslut.

Du hittar information om energimärkena för olika produktgrupper i menyn till vänster.

Vanliga Frågor

Europeiska unionens energimärkning är ett verktyg som hjälper konsumenterna att förstå och jämföra olika produkters energieffektivitet. På så sätt kan konsumenterna göra hållbarare och mer kostnadseffektiva konsumtionsval. 

 

För att göra energimärkningen tydligare tas de tre högsta klasserna (+, ++, +++) stegvis bort fr.o.m. mars 2021. I fortsättningen har energimärkningen alltså klassificeringen A–G. Till en början lämnas klass A tom i varje produktgrupp, så att allt mer energieffektiva lösningar utvecklas i framtiden. Plusklasserna kommer att försvinna stegvis från alla produktgrupper före 2025.

En konsumentundersökning har visat att den nuvarande skalan är vilseledande och att konsumenterna inte förstår skillnaden mellan till exempel klasserna A+++ och A+ på samma sätt som skillnaden mellan klasserna A och C. Det är också svårt för konsumenterna att veta vilken klass som är den bästa energiklassen i en produktgrupp, eftersom den i en del produktgrupper är A+++ och i andra A. I en del av produktgrupperna är alla produkter dessutom av klasserna A+++ till A+, vilket innebär att konsumenterna får uppfattningen att alla produkter är mycket energieffektiva, trots att så inte är fallet i verkligheten. 

På de förnyade energimärkningarna finns en QR-kod som leder till EU-kommissionens produktdatabas EPREL, där konsumenter kan jämföra produkters energieffektivitet. Numera har en QR-läsare automatiskt integrerats i kameran i de flesta smarttelefoner och surfplattor. Då använder man QR-koden genom att öppna smartenhetens kamera och rikta den mot QR-koden. På skärmen visas den adress som QR-koden leder till.  Om det inte automatiskt finns någon QR-läsare i smartenhetens kamera finns det en app för ändamålet i tillverkarens appbutik. 

 

EPREL lanserades 2020 och är en databas som upprätthålls av EU-kommissionen, där tillverkare och importörer ska lämna information om produktmodell och energieffektivitet för alla produkter som säljs på EU-marknaden. Den nya energimärkningen inkluderar en QR-kod till databasen. På så sätt blir det i fortsättningen lättare för konsumenterna att jämföra produkternas energieffektivitet. Dessutom underlättas marknadstillsynen. 

 

Genom att välja en energieffektiv produkt som passar för ditt bruk och använda den på ett förnuftigt sätt minskar du energiförbrukningen och effekterna på klimatet. Genom att spara energi minskar du även kostnaderna för att använda produkten.

 

Energimärkningen på en produkt bygger på tillverkarens egen anmälan och på mätningar som tillverkaren har gjort. I Finland övervakar Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) att energimärkningarna är korrekta. 

Tukes gör kontrollbesök i affärer som säljer produkterna, importörers och tillverkares lokaler samt webbutiker. I samband med kontrollbesöken kan man för närmare granskning och testning införskaffa produkter, vilkas säkerhet och överensstämmelse med kraven man vill säkerställa. Tukes kan även be verksamhetsutövaren lämna in produktens dokument för granskning. Vid behov låter Tukes testa produkterna vid testinstitut.

Energiklasserna fastställs utifrån anvisningarna och parametrarna i energimärkningsförordningarna och mätstandarderna. Målet är att de så väl som möjligt ska motsvara konsumenternas faktiska sätt att använda produkterna och därmed den faktiska energiförbrukningen, men användningssättet varierar dock mycket hos olika personer och har mycket stor inverkan på produktens energiförbrukning. Den energiförbrukning som anges på energimärket är på så sätt riktgivande, men energiklassen ger en god jämförelsebild av den inbördes energieffektiviteten hos produkterna i produktgruppen.

Energimärkningen kan även användas för att informera om andra egenskaper hos produkten, till exempel ljudnivå eller tvättresultat, så att det blir lättare för konsumenterna att fatta kunskapsbaserade köpbeslut. Den här informationen visas med piktogram nertill på energimärkena. Piktogrammen beror på produktgruppen och presenteras i menyn till vänster på sidorna för de olika produktgrupperna.

 

Ramarna för energimärkning fastställs på EU-nivå i energimärkningsförordningen (EU) 2010/1369. Förordningen trädde i kraft den 1 augusti 2017 och ersätter det tidigare energimärkningsdirektivet.

Med stöd av energimärkningsförordningen ges bindande produktgruppsspecifika författningar som bygger på omfattande bakgrundsutredningar och förhandlingar. Kraven på energimärkning gäller bara de produktgrupper som omfattas av en produktgruppsspecifik förordning.

Kommissionen meddelar de produktgruppsspecifika bestämmelserna om energimärkning som s.k. delegerade förordningar som är direkt tillämpliga i Finland. Medlemsstaterna röstar inte om delegerade förordningar, men de kan yttra sig i samrådsforum.

I Finland ansvarar Miljöministeriet för beredningen av energimärkningsförordningarna när det gäller byggprodukter och Energimyndigheten för alla andra produktgrupper. Arbets- och näringsministeriet ansvarar för ramlagstiftningen.

Ekodesign och energimärkning är ett av EU:s mest effektiva politiska verktyg för att främja energieffektivitet. Den årliga energibesparing som 2020 uppnås med energieffektivitetskraven på produkter och energimärkningarna motsvarar i sin helhet den årliga primärenergiförbrukningen i Italien (cirka 154 Mtoe/a). Detta motsvarar cirka hälften av EU:s energieffektivitetsmål för 2020 och ungefär 9 procent av energiförbrukningen i hela EU. År 2030 motsvarar energibesparingarna enligt uppskattningar redan minst 15 procent av energiförbrukningen.

Tillverkarna försöker utveckla sina produkters energieffektivitet, vilket leder till att största delen av produkterna inom en produktgrupp snart har uppnått klass A. När största delen av produkterna har uppnått den högsta klassen är det svårare för konsumenterna att jämföra produkternas energieffektivitet. Därför har energieffektivitetsskalan i en produktgrupp kunnat utökas med tre tilläggsklasser: A+, A++ och A+++.

Eftersom produkternas energieffektivitet har förbättrats i många produktgrupper har klasserna A+, A++ och A+++ redan lagts till i skalan i allt fler produktgrupper.

Detta har dock orsakat förvirring bland konsumenterna, eftersom det är svårt för dem att veta vilken som är den bästa klassen i en produktgrupp och vilken energiklass som passar när. Avsikten är därför att dessa klasser stegvis ska tas bort i följande produktgrupper fr.o.m. 2021:

  • kylskåp
  • diskmaskiner
  • tvättmaskiner
  • tv-apparater
  • lampor

I det nya energimärkningssystemet återgår man till skalan A–G (utan klasserna A+, A++ och A+++). På den nya skalan för energieffektivitetsklassificering lämnas klass A till en början tom i varje produktgrupp, så att tillverkarna sporras att utveckla sina produkter så att de blir energieffektivare än förr och så att den inbördes jämförbarheten mellan produkterna förblir god, när produkterna är jämnare fördelade på de olika energiklasserna. Energieffektivitetsgränserna för de olika klasserna granskas och uppdateras alltid när 30 procent av produkterna når klass A eller när totalt över 50 procent av produkterna är av klass A eller B.

Plusklasserna används fortsättningsvis inom produktgrupperna torktumlare, XXX och XXXX. När det gäller dem kommer energiklassificeringsskalorna att omdefinieras och plusklasserna att tas bort före 2025.

Du kan granska energimärkena för olika produktgrupper på produktgruppssidan i menyn till vänster.

Disk- och tvättmaskiners energieffektivitetsklass bestäms utifrån det energieffektivitetsindex som har beräknats för dem, där energiförbrukningen under maskinens ekoprogram relateras till standardförbrukningen under normalprogrammet.


Även om konsumenten inte använder ekoprogrammen kan hen uppnå större energieffektivitet genom att välja en produkt ur den högsta klassen.