Yleisesti

EU:n energiamerkinnän tarkoitus on auttaa kuluttajia vertailemaan laitteiden energiankulutusta sekä kannustaa yrityksiä kehittämään tuotteitaan ja investoimaan energiatehokkaiden tuotteiden suunnitteluun

Energiamerkinnän ansiosta kuluttajat voivat helposti valita tuotteita, jotka kuluttavat vähemmän energiaa ja siten säästävät rahaa laitteen elinkaaren aikana. 

Laitteiden energiamerkinnällä osoitetaan, mihin luokkaan kukin laite kuuluu energiatehokkuutensa perusteella. Energiamerkinnässä laitteet jaetaan luokkiin A-G, joista, A-luokan tuotteet ovat energiatehokkaimpia ja G-luokan tuotteet tehottomimpia.  Joissain tapauksissa käytössä ovat myös A-luokkaa paremmat luokat A+, A++ ja A+++, jolloin luokan A+++ -laitteet ovat kaikkein energiatehokkaimpia. 

Energiamerkinnän uudelleenskaalaus

Monien tuoteryhmien osalta energiatehokkuus on parantunut siinä määrin, että suurin osa laitteista on tällä hetkellä luokissa A+, A++ ja A+++. Tämä on aiheuttanut sekaannusta kuluttajien keskuudessa, minkä vuoksi plus-luokat poistetaan vaiheittain maaliskuusta 2021 alkaen seuraavien tuoteryhmien osalta:

Muutoksen astuessa voimaan A-luokka jätetään suurimmassa osassa tuoteryhmistä tyhjäksi, jättäen tilaa innovaatiolle ja energiatehokkaammille tuotteille. Hetkellisesti joidenkin laiteryhmien osalta ei ole siis mahdollista ostaa laitetta, jolla on parempi luokitus kuin B tai C. On tärkeää huomata, että energiatehokkuus laitteissa ei ole huonontunut, vaan luokitus uudistunut.

Uudistus myös helpottaa markkinavalvontaa ja auttaa kuluttajia tekemään valistuneita kulutusvalintoja lisäämällä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta myös tuoteluokkien välille.

Energiamerkeissä voidaan antaa myös muuta tietoa laitteiden ominaisuuksista, kuten äänitasosta ja pesutuloksesta, jotta kuluttajien on helpompi tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. 

Tietoa eri tuoteryhmien energiamerkeistä löydät vasemmalla olevasta valikosta.

infograafi

Usein kysyttyjä kysymyksiä

Euroopan unionin energiamerkintä on työkalu, jonka avulla kuluttajat voivat ymmärtää ja vertailla erilaisten tuotteiden energiatehokkuutta. Näin ollen kuluttajat voivat tehdä kestävämpiä ja kustannustehokkaampia kulutusvalintoja. 

Kun purat uuden tuotteen, pakkauksessa voi olla kaksi erilaista energiamerkintää. Tämä liittyy energiamerkinnän muutokseen. Rajoitetun ajan 1. marraskuuta 2020 alkaen valmistajat lähettävät kaksinkertaisen energiamerkinnän samalle tuotteelle. Uudet energiamerkinnät astuvat voimaan 1.3.2021.

Tuote ja sen energiatehokkuus on kahdesta merkistä riippumatta sama. Laitteen energiatehokkuus ei ole  heikentynyt. Muuttuneet tiedot uudessa merkissä, kuten laitteen energialuokka ja kulutustiedot liittyvät uudistuvaan lainsäädäntöön ja siihen liittyviin määritelmiin.

Muutoksen ansiosta valmistajat tulevat valmistamaan energiatehokkaampia tuotteita, joten tulevaisuudessa on tarjolla vielä energiatehokkaampia tuotteita.

Energiamerkinnän selkeyttämiseksi kolme ylintä luokkaa (+,++,+++) poistetaan vaiheittain alkaen maaliskuusta 2021. Jatkossa energiamerkinnän luokitus on siten A–G. Kunkin tuoteryhmän A-luokka jätetään aluksi tyhjäksi, jotta tulevaisuudessa kehitettäisiin yhä energiatehokkaampia ratkaisuja. Hetkellisesti joidenkin laiteryhmien osalta ei ole siis mahdollista ostaa laitetta, jolla on parempi luokitus kuin B tai C. On tärkeää huomata, että energiatehokkuus laitteissa ei ole huonontunut, vaan luokitus uudistunut. Plus -luokat tulevat poistumaan kaikista tuoteryhmistä vuoteen 2025 mennessä. 

Kuluttajatutkimuksella on osoitettu, että nykyinen asteikko on harhaanjohtava ja kuluttajat eivät ymmärrä esimerkiksi A+++ ja A+ -luokan eroa samalla tavalla kuin A- ja C-luokan. Kuluttajien on myös hankala tietää, mikä luokka tuoteryhmässä on paras energialuokka, sillä joidenkin tuoteryhmien kohdalla se on A+++ ja toisten kohdalla A. Lisäksi osassa tuoteryhmistä kaikki laitteet ovat luokissa A+++ – A+, jolloin kuluttajien mielikuvissa kaikki laitteet ovat hyvin energiatehokkaita, vaikka näin ei todellisuudessa ole. 

Uudistuneissa energiamerkinnöissä on QR-koodi, joka johtaa Euroopan komission tuotetietokanta EPREL:iin, jossa kuluttajat voivat vertailla tuotteiden energiatehokkuutta. QR-koodin lukija on nykyään useimmissa älypuhelimissa ja tableteissa automaattisesti integroituna älylaitteen kameraan. Tällöin QR-koodia käytetään avaamalla älylaitteen kamera, ja suuntaamalla kamera kohti QR-koodia. Näytölle ilmestyy osoite, johon QR-koodi johtaa.  Jos älylaitteen kamerassa ei ole automaattisesti QR-lukijaa, löytyy siihen sovellus laitevalmistajan sovelluskaupasta. 

Vuonna 2020 käynnistynyt EPREL on Euroopan komission tietokanta, jonne valmistajien ja maahantuojien on toimitettava kaikkien EU:n markkinoilla myytävien tuotteiden tuotemalli- ja energiatehokkuustiedot. Uudessa energiamerkinnässä on QR-koodi tietokantaan. Näin kuluttajien on jatkossa helpompaa vertailla tuotteiden energiatehokkuutta ja myös markkinavalvonta helpottuu. 

Valitsemalla käyttöösi sopivan energiatehokkaan laitteen ja käyttämällä sitä järkevästi vähennät energiankulutusta ja sen vaikutuksia ilmastoon. Säästämällä energiaa pienennät myös laitteen käytön kustannuksia.

Laitteen energiamerkissä esitetyt tiedot perustuvat valmistajan omaan ilmoitukseen ja omiin mittauksiin. Suomessa energiamerkintöjen oikeellisuutta valvoo TUKES

Tukes tekee valvontakäyntejä tuotteita myyviin liikkeisiin, maahantuojien ja valmistajien tiloihin sekä verkkokaupoissa. Valvontakäyntien yhteydessä voidaan hankkia tarkastusta ja testausta varten tuotteita, joiden turvallisuus ja vaatimustenmukaisuus halutaan varmistaa. Tukes voi myös pyytää toiminnanharjoittajaa toimittamaan tuotteeseen liittyvät asiakirjat tarkastusta varten. Tarvittaessa Tukes testauttaa tuotteet testauslaitoksissa.

Energialuokat määritetään energiamerkintäasetusten ja mittausstandardien ohjeiden ja parametrien perusteella. Niiden tavoitteena on, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin kuluttajien todellista laitteiden käyttötapaa ja siten energiakulutusta, mutta käyttötapa vaihtelee kuitenkin ihmisillä hyvin paljon ja käyttötavalla on hyvin suuri vaikutus laitteen energiankulutukseen. Siten energiamerkissä esitetty energiankulutus on suuntaa antava, mutta energialuokka antaa hyvän vertailukuvan tuoteryhmän laitteiden keskinäisestä energiatehokkuudesta.

Energiamerkillä voidaan ilmoittaa muitakin laitteen ominaisuuksia, kuten äänitaso tai pesutulos, jotta kuluttajien on helpompi tehdä tietoon perustuvia ostopäätöksiä. Nämä tiedot esitetään energiamerkeissä piktogrammeissa merkin alaosassa. Piktogrammit riippuvat tuoteryhmästä ja on esitelty tuoteryhmien sivuilla vasemmassa olevasta valikosta.

Energiamerkinnän puitteista säädetään EU:n tasolla energiamerkintäasetuksessa (EU) 2017/1369. Asetus tuli voimaan 1. päivänä elokuuta 2017, ja sillä on korvattu aiempi energiamerkintädirektiivi.

Energiamerkintäasetuksen nojalla annetaan sitovia tuoteryhmäkohtaisia säädöksiä, jotka perustuvat laajoihin taustaselvityksiin ja neuvotteluihin. Energiamerkintävaatimukset koskevat vain niitä tuoteryhmiä, joista on säädetty tuoteryhmäkohtainen energiamerkintäasetus.

Komissio antaa energiamerkintää koskevat tuoteryhmäkohtaiset säädökset ns. delegoituina asetuksina, jotka ovat sellaisinaan voimassa Suomessa. Jäsenvaltiot eivät äänestä delegoiduista asetuksista, mutta niillä on mahdollisuus tulla kuulluksi kuulemisfoorumeissa.

Suomessa energiamerkintäasetusten valmistelusta vastaa rakennustuotteiden osalta ympäristöministeriö ja kaikkien muiden tuoteryhmien osalta Energiavirasto. Työ- ja elinkeinoministeriö vastaa puitelainsäädännöstä.

Ekosuunnittelu ja energiamerkintä on yksi tehokkaimmista EU:n poliittisista välineistä edistää energiatehokkuutta. Tuotteille asetettavilla energiatehokkuusvaatimuksilla ja energiamerkinnöillä saatava vuosittainen energiansäästö vuonna 2020 vastaa kokonaisuudessaan Italian vuosittaista primäärienergiankulutusta (noin 154 Mtoe/a). Tämä vastaa noin puolta EU:n vuoden 2020 energiatehokkuustavoitteesta ja noin 9 % koko EU:n energiankulutuksesta. Vuonna 2030 energiansäästö vastaa arvioiden mukaan jo ainakin 15 % energiankulutuksesta.

Valmistajat pyrkivät kehittämään laitteidensa energiatehokkuutta, jonka seurauksena ennen pitkää suurin osa  tuoteryhmän laitteista on saavuttanut luokan A.  Suurimman osan laitteista saavutettua korkeimman luokan, on kuluttajan vaikeampi vertailla laitteiden energiatehokkuutta. Sen seurauksena tuoteryhmän energiatehokkuusasteikkoa on voitu kasvattaa kolmella lisäluokalla: A+, A++ ja A+++.

Koska monissa tuoteryhmissä tuotteiden energiatehokkuus on parantunut, yhä useammassa tuoteryhmässä asteikkoon on jo lisätty luokat A+, A++ ja A+++.

Tämä on kuitenkin aiheuttanut sekaannusta kuluttajien keskuudessa, sillä kuluttajien on vaikea tietää mikä tuoteryhmässä on paras luokka, ja minkä energialuokan laite on milloinkin hyvä. Sen vuoksi nämä luokat aiotaan poistaa vaiheittain vuodesta 2021 alkaen seuraavien tuoteryhmien osalta:

  • jääkaapit
  • astianpesukoneet
  • pyykinpesukoneet
  • televisiot
  • lamput

Uudessa energiamerkintäjärjestelmässä palataan takaisin A–G-asteikkoon (ilman A+, A++ ja A+++ -luokkia). Kunkin tuoteryhmän uudessa energiatehokkuusluokitusasteikossa A-luokka jätetään aluksi tyhjäksi, jotta valmistajille saadaan kannuste kehittää laitteitaan entistä energiatehokkaammiksi ja laitteiden keskinäinen vertailtavuus pysyy hyvänä, kun laitteet jakautuvat eri energialuokkiin tasaisemmin. Eri luokkien energiatehokkuusrajoja tarkastellaan ja päivitetään aina, kun 30 % laitteista yltää A-luokkaan tai vastaavasti A- ja B-luokan laitteita olisi yhteensä yli 50 %.

Plus-luokat jäävät vielä käyttöön tuoteryhmillä ilmastointilaitteet, uunit,  kuivausrummut, kiinteän polttoaineen kattilat, liesituulettimet ja vedenlämmittimet. Näiden osalta energialuokitusasteikot määritellään uudelleen ja plus-luokat tullaan poistamaan vuoteen 2025 mennessä.

Eri tuoteryhmien energiamerkit voit tarkastaa vasemman valikon tuoteryhmä-sivulta.

 

Astian- ja pyykinpesukoneiden energiatehokkuusluokka määräytyy niille lasketun energiatehokkuusindeksin mukaan, jossa suhteutetaan koneen eko-ohjelman energiankulutus perusohjelman vakiokulutukseen.

Vaikka kuluttaja ei hyödyntäisi eko-ohjelmia, saa paremman energiatehokkuuden valitsemalla korkeimmassa luokassa olevan laitteen.