Tv-apparater och monitorer

tvnäyttöuusi

Den nya energimärkningen med förklaringar för tv-apparater och monitorer.

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Årlig energiförbrukning

På energimärket visar den årliga energiförbrukningen hur stor apparatens uppskattade energiförbrukning under ett år är. Energiförbrukningen har angetts i kilowattimmar per 1 000 timmar och har fastställts utifrån de parametrar och krav som anges för testandet i energimärkningsförordningen. För att fastställa energiförbrukningen mäter man apparatens energiförbrukning i påläge vid uppspelning av SDR-innehåll, dvs. rörlig bild av normal bildkvalitet (i dynamikområdet i horisontalplan).

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om energiförbrukningen vid uppspelning av HDR-innehåll (högdynamikområdet), den synliga bildrutans diameter i centimeter och tum samt upplösningen i pixlar. Energiförbrukningen vid HDR-innehåll har på piktogrammet angetts med klasserna A–F, där apparater av klass A förbrukar minst energi i HDR-läget med bättre bildkvalitet.

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på kommissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

Produkter som kommer ut på marknaden efter mars 2021 kan repareras i större utsträckning än förr, vilket innebär att de kan användas längre än vad som är fallet i dag. I ekodesigndirektivet för tv-apparater stadgas bl.a. att de viktigaste reservdelarna, till exempel interna effektkällor, kondensatorer och ackumulatorer, ska kunna bytas ut med verktyg som finns allmänt tillgängliga och utan att förorsaka permanenta skador på produkten eller delarna. Reservdelar ska finnas tillgängliga för professionella reparatörer och konsumenter i minst 7 år efter att den sista produkten av en viss modell har förts ut på marknaden. I förordningen stadgas dessutom att till exempel programvaru- och datasäkerhetsuppdateringar ska finnas tillgängliga för konsumenterna i minst åtta år efter att den senaste enheten av en produktmodell har förts ut på marknaden.  Läs mer här.

Vad har förändrats jämfört med det gamla märket?

  • Energiförbrukningen anges per 1 000 användningstimmar.
  • Energiförbrukning för HDR-inställningen per 1 000 användningstimmar.
  • Det finns inte längre någon effektangivelse (W).
  • Det finns inte längre någon notering om strömbrytare.
  • Upplösningen anges vågrätt och lodrätt.

HDR och SDR

HDR och SDR är två olika typer av videosignaler. HDR eller High Dynamic Range-tv-apparater och -monitorer har klarare bild och fler färger än SDR eller Standard Dynamic Range-tv-apparater och -monitorer.