Diskmaskiner

Den nya energimärkningen med förklaringar för diskmaskiner.

Energiklasser

Produkternas energimärkning visar vilken klass på skalan A–G som varje produkt tillhör på basis av sin energiförbrukning. Produkter i klass A är mest energieffektiva, medan produkter i klass G är minst energieffektiva. Tack vare energimärkningen kan konsumenterna välja produkter som förbrukar mindre energi och på så sätt spara pengar. Användningen av märkningarna sporrar även företagen att utveckla sina produkter och investera i planeringen av energieffektiva produkter.

Årlig energiförbrukning

På energimärket visar den årliga energiförbrukningen hur stor produktens uppskattade energiförbrukning under ett år är. Energiförbrukningen har fastställts utifrån de parametrar och krav som anges för testandet
i energimärkningsförordningen. Energiförbrukningen anger maskinens energiförbrukning när den används för att diska 100 gånger med ekodiskprogrammet. Med ekoprogrammet avses ett diskprogram som kan användas för att diska en full maskin disk med så liten energiförbrukning som möjligt, dock så att disk- och torkresultatet håller en god nivå.

Piktogram

För att konsumenterna ska kunna fatta ett kunskapsbaserat beslut ger energimärket även information om hur många personers porslin som ryms i maskinen, ekoprogrammets vattenförbrukning och längd samt ljudnivån. Ljudnivån uttrycks i decibel med A-viktning, som bäst beskriver hur störande människan uppfattar att ljudet är. Produktens ljudnivåklass anges i piktogrammet med klasserna A–D, där maskiner i klass A är tystast.
 

Mer information om energimärket

Om du vill läsa mer finns förordningen för respektive produktgrupp i sin helhet på komissionens webbplats. I förordningen definieras bl.a. energimärkets utformning, innehåll och principerna för beräkning av energiklasserna.

Cirkulär ekonomi

Produkter som kommer ut på marknaden efter mars 2021 kan repareras i större utsträckning än förr, vilket innebär att de kan användas längre än vad som är fallet i dag. I ekodesigndirektivet för diskmaskiner stadgas att de viktigaste reservdelarna, till exempel motorer, mönsterkort och packningar, ska kunna bytas ut med verktyg som finns allmänt tillgängliga och utan att förorsaka permanenta skador på maskinen eller delarna. Reservdelar ska finnas tillgängliga för professionella reparatörer och konsumenter i minst 7–10 år efter att den sista maskinen av en viss modell har förts ut på marknaden. Läs mer här.

 

Energieffektiv användning av maskinen

 

Med energieffektiv användning kan man påverka maskinens energiförbrukning avsevärt. Förbrukningen kan påverkas på bl.a. följande sätt:

  • Ekoprogrammet bör om möjligt alltid användas, eftersom det passar för normalt smutsig disk och är det effektivaste programmet när det gäller energi- och vattenförbrukning.
  • Försköljning ökar vatten- och energiförbrukningen och rekommenderas inte. Att diska för hand förbrukar i allmänhet mer energi och vatten än att diska disken i diskmaskin.
  • Mängden disk och diskens placering påverkar energi- och vattenförbrukningen. Diskmaskinens bruksanvisning innehåller instruktioner om rätt mängd disk och korrekt placering av disken.

Vad har ändrats jämfört med det gamla märket?

  • Energiförbrukningen under ekodiskprogrammet anges per 100 diskcykler.
  • Vattenförbrukningen under ekodiskprogrammet anges per diskcykel.
  • Ekodiskprogrammets längd har lagts till.
  • Buller- och ljudnivåklass har lagts till.